Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego w 2022 roku

24 stycznia 2022 roku rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2022 roku.
 
Wnioski wypełnione komputerowo (wraz załącznikami do wglądu) należy złożyć do pedagoga szkolnego do 10 lutego 2022 r.
 
Jednorazowe stypendium naukowe w kategorii „uczeń”:
1) przyznawane jest uczniom pobierającym naukę w publicznych lub niepublicznych szkołach ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I i II stopnia, szkoły policealne, z wyłączeniem szkół dla dorosłych) na terenie województwa łódzkiego, bez względu na miejsce zamieszkania;
2) do składania wniosków uprawnieni są dyrektorzy lub wicedyrektorzy szkół ponadpodstawowych, przy czym każdy podmiot może złożyć do trzech wniosków o przyznanie stypendium.
 
Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii „uczeń” są:
1) Wyniki uzyskane w olimpiadach, konkursach i turniejach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym, gólnopolskim, wojewódzkim lub regionalnym;
2) Aktywność naukowa: udział w projektach naukowo-badawczych, działalność w kole naukowym, udział w konferencjach naukowych, uzyskane certyfikaty i dyplomy, udział w wymianie międzynarodowej, udział w dodatkowych formach kształcenia (warsztaty, szkolenia, zajęcia edukacyjne na uczelniach), dodatkowe praktyki i staże, itp.;
3) Realizacja indywidualnego programu lub toku nauki świadcząca o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
4) Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
 
Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające osiągnięcia kandydata/kandydatki (do wglądu). Na wniosek Departamentu Kultury i Edukacji kandydat ma obowiązek dostarczenia oryginału dokumentu potwierdzającego jego osiągnięcia.
 
Wniosek dotyczący kandydata, który po raz pierwszy ubiega się o jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego, powinien obejmować najważniejsze osiągnięcia kandydata z ostatnich 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku, do dnia jego wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
 
Wniosek dotyczący osoby, która otrzymała w latach ubiegłych jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego powinien obejmować najważniejsze osiągnięcia kandydata od momentu przyznania ostatniego stypendium naukowego, z okresu nie dłuższego niż ostatnie 3 lata kalendarzowe poprzedzające rok złożenia wniosku, do dnia jego wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
 
Wzory wniosków wraz z Regulaminem przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dostępne są na stronie internetowej Województwa Łódzkiego lodzkie.pl/stypendium