Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Stypendium Mia100 Zdolnych rok szkolny 2024/2025

Zasady przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych” w roku szkolnym 2024/2025

Stypendium może zostać przyznane m. in. uczniom szkół ponadpodstawowych, jeżeli uzyskali rekomendację rady pedagogicznej potwierdzającą rozwijanie swoich zdolności oraz w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który stypendium może zostać przyznane, spełnili co najmniej dwa z następujących warunków:

  • z ocen na świadectwie szkolnym potwierdzającym uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej wynika, że średnia arytmetyczna ocen z przedmiotów obowiązkowych w ostatnim roku szkolnym wynosi co najmniej 5,0,
  • są laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad,
  • zajęli miejsce od pierwszego do trzeciego lub są laureatami konkursów artystycznych o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym, lub turniejów albo olimpiad artystycznych o zasięgu ogólnopolskim,
  • zajęli miejsce od pierwszego do trzeciego lub są laureatami zawodów sportowych rangi mistrzowskiej o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym.


W ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych” uczniowi może zostać przyznane wyłącznie jedno stypendium w danym roku szkolnym.

Wniosek o przyznanie stypendium wypełniony przez rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia, może złożyć:
1) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń;
2) rodzic/prawny opiekun ucznia;
3) pełnoletni uczeń.

Wniosek o przyznanie stypendium należy składać do komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi właściwej w sprawach edukacji w terminie do dnia września każdego roku.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków ubiegania się o stypendium.

Stypendium jest udzielanie w formie świadczenia pieniężnego w wysokości 500 zł miesięcznie.

Stypendium dla uczniów przyznawane jest maksymalnie na okres 10 miesięcy – od września danego roku do czerwca następnego roku.

Przyznane kwoty stypendiów wypłaca się do dnia 20 grudnia każdego roku za okres od września do grudnia, a następnie odpowiednio co miesiąc do dwudziestego dnia każdego miesiąca, na konto wskazane przez przedstawiciela ustawowego ucznia bądź pełnoletniego ucznia.

 

Więcej informacji oraz wniosek do pobrania na stronie uml.lodz.pl/stypendia/mia100-zdolnych